Algemene Voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen en het verlenen van diensten.

I. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van koop c.q. opdracht geldende prijzen.

II. Reclames betreffende geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden dienen BINNEN ACHT DAGEN NA ontvangst der goederen, dan wel uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk te worden ingediend, zulks op straffe van verval van recht van reclame.
Reclames geven de koper c.q. opdrachtgever geen recht op betaling op te schorten.

III. Alle betalingen dienen te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of beroep op compensatie.
Bij niet tijdige betaling hebben wij, onverminderd andere rechten, recht op een vergoeding wegens rentederving gelijk aan de geldende wettelijke rente.

IV. Niet tijdige betaling geeft ons voorts het recht alle kosten, daaronder begrepen kosten van wissel-protest, incassokosten met een minimum van 15% van de vordering en verdere kosten van rechtskundige bijstand, ongeacht eventuele gerechtskosten, op de nalatige te verhalen.

V. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat eerst na volledige betaling op de koper c.q. opdrachtgever over, zulks onverminderd onze rechten krachtens de art. 1652,1766, 1185 en art. 1193 B.W.